Book-Otzar-HaRabanim-Gil-Dekel

Book Otzar HaRabanim. The book is in Hebrew.

דר. גיל דקל.

3083    הרב רבי אפרים אליעזר צבי [הירש] חרל”פ. גיסו הרב רבי מרדכי זאב אורנשטין (14117). רב גאון גדול וצדיק מפורסם. רב בשצוצין, גאנידז, ביזון, סאכטשוב, מזריטש. נפלה דליקה ונשרפו חידושיו וספריו ומיגון קודר נפטר ה אלול תר”ט. מחבר: עטרת צבי. הוד תהילה. ריח ניחוח. בנו הרב רבי זאב יהודה חרל”פ (5560).

5560   הרב רבי זאב יהודה חרל”פ. בן הרב רבי אפרים אליעזר צבי חרל”פ (3083). רב גאון מפורסם (תר”ל).

5566   הרב רבי זבולון חרל”פ. רב גאון מפורסם. עלה לירושלים בתרט”ו. מגדולי חכמי ירושלים. נפטר ט שבט תרנ”ה. מחבר: מאורי חיים. בנו הרב רבי יעקב משה חרל”פ (10240).

6313   הרב רבי חיים זבולון חרל”פ. בן הרב רבי יעקב משה חרל”פ (10240). רב גאון מפורסם. בתרפ”ו רב בראשון לציון. נפטר תשכ”ה.

 7284   הרב רבי יהודה לייב חרל”פ. חתן הרב רבי חיים שרשוואר (6189). רב גאון מפורסם. מרבני מריאמפול.

9281א   הרב רבי יחיאל מיכל חרל”פ. בן הרב רבי יעקב משה חרל”פ (10240). נולד תר”ס. רב גאון מפורסם. רב בארה”ב. נפטר יב חשון תשל”ה. מחבר: חוף ימים.

10240  הרב רבי יעקב משה חרל”פ. בן הרב רבי זבולון חרל”פ (5566). חתן הרב רבי שלמה נתן קוטלר (18882). רב גאון וצדיק מופלא בנגלה ובנסתר, מאצילי חכמי ירושלים, בתרס”ה רב של שערי חסד. נפטר ז כסלו תשי”ב. מחבר: בית זבול. מי מרום. בנו הרב רבי חיים זבולון חרל”פ (6313). חתנו הרב רבי מרדכי ליב זק”ש (14713). הרב רבי ישראל בארי (11842).

* המספרים הם מיספור כפי שמופיע בספר אוצר הרבנים – נכתב על ידי הרב נתן צבי פרידמן, הוצאת אגודת אוצר הרבנים, בני ברק, 1975.

© גיל דקל. 27 דצמבר 2021.
© Gil Dekel. 27 Dec 2021.