Charlap names in Tiktin Pinkas Book

מאת גיל דקל.


חול המועד פסח, שנת תקי”ב, 1752.
ר’ ישכר חר”י חרל”פ.
(עמוד 19 בפנקס)


חול המועד פסח, שנת תק”ח, 1748.
מר נחמן חר”ר חרל”פ.
(עמוד 22)


Minute Book - Jewish Community Tykocin, mid 17 century (Gil Dekel 2021)

The minutes book of the Jewish community council of Tykocin 1621-1806. (Photo: Gil Dekel, 2021)

 


י”ב לעומר (כ”ז ניסן), שנת תק”ט, 1749.
ר’ אביגדור חרל”פ.
(עמוד 27)


ב’ חול-המועד פסח, שנת תקל”ז, 1777.
ר’ יוזפא חרל”כ.
יתכן שחרל”כ הינו הטייה של חרל”פ.
(עמוד 32)


י’ סיוון, שנת תק”י, 1750.
מר יואל חרל”פ.
(עמוד 39)


חול-המועד פסח, שנת תק”ו, 1746.
מר יואל חרל”פ.
(עמוד 41)


חול המועד פסח, שנת תק”ה, 1745.
מר יואל חרל”פ.
(עמוד 48)
ר’ דוד חרל”פ.
ר’ אביגדור חרל”פ.
(עמוד 49)


חול המועד פסח, שנת תק”ד, 1744.
מר יואל חרל”פ.
(עמוד 50)


חול המועד פסח, שנת תק”ב, 1742.
ר’ דוד חרל”פ.
ר’ משה ר”ב חרל”פ.
ר’ אביגדור חרל”פ.
(עמוד 54)


חול המועד פסח, שנת תק”ג, 1743.
יואל חרל”פ.
(עמוד 62)
מר נחמן חר”י חרל”פ.
(עמוד 63)


חול המועד פסח, שנת תנ”ט, 1699.
מר אברהם חרל”פ.
(עמוד 84)


חול המועד פסח, שנת תנ”ח, 1698.
מוהר”ר (מורנו הרב רבי) אברה”ם חרלפ.
(עמוד 86)
ר’ משה ח’ מהר”א חרל”פ.
(עמוד 87)


חול המועד פסח, שנת תנ”ט, 1699.
מר אברהם חרל”פ.
(עמוד 88)


חול המועד פסח, שנת תנ”ה, 1695.
מר אברהם חרל”פ.
(עמוד 91)


חול המועד פסח, שנת תמ”ה, 1685.
הר”ר אברהם חרל”פ.
הר”ר יעקב חרל”פ.
הר”ר אברהם חרל”פ.
(עמוד 135)


חול המועד פסח, שנת תנ”א, 1691.
ר’ יעקב חרל”פ.
(עמוד 140)


חול המועד פסח, שנת תס”ב, 1702.
הרב משה חר”א חרל”פ.
(עמוד 210)


חול המועד פסח, שנת תס”ו, 1706.
מר משה חרל”פ.
מר אברהם חרל”פ.
(עמוד 246)


ראש-חודש תמוז, שנת תל”ח, 1678.
ר’ אברהם חרל”פ.
(עמוד 260)


חול-המועד פסח, שנת תע”ה, 1715.
רבי יואל ח’ מ’ משה חרל”פ.
(עמוד 310)


חול-המועד פסח, שנת תע”ז, 1717.
הר”ר יואל ח’ מ’ משה חרל”פ.
(עמוד 321)


חול-המועד פסח, שנת תע”ט, 1719.
מר ליזר במהר”א חרל”פ.
ר’ דוד במר”ם חרל”פ.
(עמוד 339)


חול-המועד פסח, שנת תפ”א, 1721.
מוהר”ר ליזר חרל”פ.
(עמוד 346)


חול-המועד פסח, שנת תפ”ד, 1724.
ר’ ליזר חרל”פ.
(עמוד 351)


חול-המועד פסח, שנת תפ”ח, 1728.
מר ליזר במהר”א חרל”פ.
(עמוד 364)


ח’ לעומר (כ”ג ניסן), שנת תקט”ז, 1755.
ר’ בער בר”ד חרל”פ.
ר’ אביגדור חרל”פ.
(עמוד 365)


חול-המועד פסח, שנת תפ”ט, 1729.
מר ליזר בר”א חרל”פ.
(עמוד 367)


ז’ שבט, שנת ת”ע, 1710.
הר”ר (הרב רבי) יצחק חרל”פ.
(עמוד 426)


חול-המועד פסח, שנת תס”ה, 1705.
מר אברהם חרל”פ.
(עמוד 431)


חול-המועד פסח, שנת תס”ג, 1703.
ר’ משה חר”א חרל”פ.
(עמוד  437)
ר’ משה ר”א חרל”פ.
מר אברהם חרל”פ.
(עמוד 438)


חול המועד פסח, שנת תע”א, 1711.
מר משה חרל”פ.
(עמוד 578)


חול המועד פסח, שנת תצ”ח, 1738.
מ’ … חרל”פ.
(עמוד 603)


חול המועד פסח, שנת תצ”ט, .1739.
מר יואל חרל”פ.
(עמוד 606)


חול המועד פסח, שנת תצ”ו, 1736.
מר יואל חרל”פ.
ר’ אביגדור חרל”פ.
(עמוד 608)


חול-המועד פסח, שנת תצ”ז, 1737.
מר יואל חרל”פ.
(עמוד 610)


ללא תאריך (אולי תצ”ח 1738?)
ר’ יואל חרל”פ.
ר’ ליזר חרל”פ.
(עמוד 612)


Publications Of The Israel Academy Of Sciences And Humanities Section Of Humanities.
THE MINUTES BOOK OF THE JEWISH COMMUNITY COUNCIL OF TYKOCIN 1621-1806.
Decisions and Regulations Hand Copied by Israel Halperin from the Original Minutes Book that was lost in the holocaust.

28 מאי 2021. עודכן 27 דצמבר 2021.

© גיל דקל.

פנקס קהל טיקטין שפאתקסו. הסכמות, החלטות ותקנות, כפי שהעתיקן מן הפנקס המקורי שאבד בשואה, ישראל היילפרין. ההדיר, ביאר והוסיף מבוא, נספחים, מפתחות ומילון, מרדכי נדב (מרקל קציקוביץ). כרך א’. מוציא לאור: האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, החטיבה למדעי-הרוח. מקורות לתולדות עם ישראל, פנקסי הקהילות. ירושלים, תשנ”ז. 1997.  מסת”ב: 965-208-135-3